Timetable

Season 2018 / 2019

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
11:00           Ballet1
12:00           Ballet1
13:00           Ballet2
14:00           Ballet2
15:00           Ballet Kids
16:00         Contemporary Youth

Contemporary Junior

Ballet Kids

17:00 Latin Junior  Latin Youth

Latin Junior

Flamenco

Latin Juveniles

Contemporary Youth

Contemporary Junior
18:00 Latin Kids Latin Youth Latin Kids Flamenco   Contemporary Kids Commercial Adult
19:00 Latin 2

Oriental

Flamenco

Latin 2 Arg. Tango
(from 19:30)
Contemporary Kids Commercial Adult
20:00 Latin 1

Oriental

Flamenco

Latin 1 Arg. Tango Contemporary 1 Practice
21:00 Latin 3 Contemporary2 Latin 3 Contemporary2 Contemporary 1 Practice